Ochrana osobních údajů a podmínky používání rezervačního systému

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při manipulaci s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto uživatele svého online rezervačního systému FunBaby informuje o zpracování osobních údajů:

a) Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při žádosti o rezervaci prostřednictvím internetových stránek www.funbaby.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození), a to pro účely zajištění uživatelem požadované rezervace, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů.

b) Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k provedení rezervace. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci provést.

c) Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU FUNBABY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) užívání online rezervačního systému (dále jen „Systému“) byly vydány provozovatelem Systému, jímž je společnost BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860 (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo Systém jakýmkoliv způsobem užívají a všichni jsou povinni tyto podmínky dodržovat.
Prostřednictvím Systému si mohou jeho uživatelé zažádat o rezervaci termínu v kamenných prodejnách FunBaby provozovaných společností BABY DIREKT s.r.o. Tyto Podmínky popisují fungování Systému, způsob rezervace termínu, práva a povinnosti uživatelů i Provozovatele.

III. REZERVACE TERMÍNU A PRODUKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Rezervační systém je uživatelům přístupný online z internetových stránek www.funbaby.cz nebo otestuj.funbaby.cz. Uživatel zadá své jméno a příjmení, email a telefon, adresu a datum narození. Uživatel je povinen vyplnit tyto údaje správně a pravdivě. Následně zadá požadované datum výpůjčení, vybere si kočárek, ktery si chce v prodejně zapůjčit a vyzkoušet a zadá případné doplňující informace.

Smysl a účel jednotlivých polí je následující:

a) Termín rezervace, pole datum, na které si uživatel přeje rezervaci.

b) Jméno a příjmení, adresa a datum narození slouží k ověření identity uživatele s provedenou rezervací při návštěvě prodejny.

c) Na uživatelem zadanou emailovou adresu vede Provozovatel korespondenci ve věci požadované rezervace.

d) Telefonní číslo slouží k tomu, aby Provozovatel mohl uživatele kontaktovat v případě náhlých změn apod.

Po vyplnění výše uvedených údajů uživatel:

a) Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi, a že byl Provozovatelem informován o zpracování osobních údajů. Toto potvrzení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést.

b) Následně uživatel odešle žádost o rezervaci prostřednictvím emailové zprávy na definované adresy správců rezervací, kteří jsou odpovědní za vyřizování rezervací.

c) Provozovatel, dle svých aktuálních možností a kapacity, uživateli na jím zadanou emailovou adresu odešle co nejdříve potvrzení či nepotvrzení rezervace. Rezervace je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem; do této doby není rezervace potvrzena. Nezašle-li Provozovatel uživateli potvrzující email, není rezervace potvrzena.

Zrušení či změna rezervace místa:

a) Uživatel může rezervaci termínu návštěvy prodejny zrušit. Je tak povinen učinit nejméně 60 minut předem, a to osobně, telefonicky nebo emailem.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci termínu v prodejně kdykoliv zrušit, zejména z provozních důvodů. Provozovatel o zrušení rezervace informuje uživatele telefonicky nebo emailem s tím, že mu podle svých provozních možností může nabídnout změnu termínu.

c) Provozovatel si dále vyhrazuje právo neumožnit rezervaci uživateli, který si dříve rezervoval termín v prodejně a tuto rezervaci nevyužil ani včas nezrušil.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Při provedení rezervace dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa a datum narození za účelem provedení rezervace. Informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena v rezervačním systému, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel potvrzuje, že byl informován o ochraně osobních údajů a podmínkách používání rezervačního systému.

V Modřicích dne 25. května 2021

BABY DIREKT s.r.o.
jednající Ivanou Fialovou, jednatelkou

Náhled smlouvy o výpůjčce věci movité podle § 2201 a násl. obč. zák.


Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Baby Direkt s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ 46995170 zastoupená jednatelem Lukášem Fialou
(dále půjčitel)

a

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:
Číslo OP:
(dále vypůjčitel)

(ve smlouvě společně dále jen jako smluvní strany)

tuto

Smlouvu o výpůjčce:
I.
Předmět smlouvy

Půjčitel se touto smlouvou zavazuje předmět výpůjčky přenechat vypůjčiteli k dočasnému užívání.

II.
Předmět výpůjčky

Půjčitel je výlučným vlastníkem kočárku tovární značky:
Obch. označení:
Výrobní číslo:
(dále jen předmět výpůjčky).

Tento kočárek je předmětem výpůjčky.

III.
Doba výpůjčky

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to na období od do .

IV.
Účel výpůjčky

Účelem výpůjčky je vyzkoušení kočárku vypůjčitelem, který má v úmyslu si tento kočárek koupit.

V.
Další ujednání

1) Vypůjčitel prohlašuje, že si předmět výpůjčky prohlédl a potvrzuje svým podpisem na této smlouvě,
že na předmětu výpůjčky neshledal žádných viditelných závad a že předmět výpůjčky je v takovém technickém stavu, aby mohl sloužit k užívání, pro který byl vypůjčen. V případě, že doba výpůjčky začne pozdějším datem, než je datum uzavření této smlouvy, budou případné vady předmětu výpůjčky sepsány v dodatku, který bude tvořit přílohu této smlouvy.

2) Vypůjčitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy obdržel od půjčitele návod k používání a údržbě předmětu výpůjčky a že mu byl předmět výpůjčky podrobně předveden a že byl vypůjčitel seznámen se způsobem užívání předmětu výpůjčky.

VI.
Odstoupení od smlouvy

1) Vypůjčitel má právo odstoupit od této půjčovací smlouvy, pokud půjčitel neodstraní závadu na předmětu výpůjčky, kterou je povinen odstranit na své náklady, ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu byla vada prokazatelně oznámena a předmět výpůjčky byl předán k opravě. Jedná-li se o takovou závadu, jejíž oprava přesáhne dobu 24 hodin od převzetí předmětu výpůjčky k opravě, má vypůjčitel právo, aby mu půjčitel dočasně poskytl k užívání jinou věc, a to i jiné tovární značky či obchodního označení, vždy však po dohodě obou smluvních stran.

2) Nebude-li předmět výpůjčky půjčiteli předán v dohodnutý den, nebo nebude-li v den skončení výpůjčky předán zpět půjčiteli v místě, kde jej vypůjčitel převzal a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy jej půjčitel převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, má právo poškozená strana požadovat na druhé straně zaplacení smluvní pokuty ve výši, kterou určí servisní oddělení půjčitele v případě poškození předmětu výpůjčky.

3) Při podpisu této smlouvy je vypůjčitel povinen složit vratnou kauci ve výši 5.000 Kč, kterou je půjčitel oprávněn použít k úhradě smluvní pokuty v případě opožděného vrácení předmětu výpůjčky nebo v případě vrácení předmětu výpůjčky v poškozeném stavu či stavu silného znečištění předmětu výpůjčky neodpovídajícího obvyklému opotřebení při řádném užívání a stavu, v jakém byl předmět výpůjčky v době, kdy jej vypůjčitel převzal.

VII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle.

2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2201 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 

 
V .................. dne .................... .

 

 

Vypůjčitel: .................... 

Půjčitel: ....................

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU