Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Baby Direkt s.r.o.

Ulice: Masarykova18

Město: Modřice

PSČ: CZ 664 42

IČO: 46 99 51 70

DIČ: CZ 46 99 51 70

Obchodní podmínky prodeje zboží v internetovém obchodu FunBaby.cz

1.  Úvodní ustanovení

1.1  Prodávající 

1.1.1  Internetový obchod „FunBaby.cz“ provozuje společnost BABY DIREKT s.r.o., IČ 46995170, se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8860.

1.1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:

 a) adresa pro doručování: BABY DIREKT s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, Česká republika

 b) provozovny: Brno - Masarykova 118, 664 42 Modřice; Ostrava - 1. máje 3236/103, 703 00 Ostrava

 c) elektronická adresa: info@funbaby.cz

 d) telefon: +420 734 316 740 / +420 547 422 749

1.2 Definice a výklad pojmů

1.2.1 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) http://www.funbaby.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.2.2 Kupující – fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (korporace), která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo která na stránkách Internetového obchodu vytvořila uživatelský účet;

1.2.3 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.2.4 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím;

1.2.5 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.2.6 Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky prodeje zboží v internetovém obchodu “FunBaby.cz”, dostupné na http://www.funbaby.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky/, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.2.7 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.2.8 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost BABY DIREKT s.r.o., IČ 46995170, se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8860, identifikovaná v čl. 1.1.1;

1.2.9 Zboží – movité věci nabízené prostřednictvím Internetového obchodu, tvořící předmět Kupních smluv. 

1.3 Obchodní podmínky 

1.3.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy.

1.3.2 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.3.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv. Při uzavření každé Kupní smlouvy Kupující přistupuje na aktuální znění Obchodních podmínek, přičemž Provozovatel je povinen vyrozumět všechny Kupující s vytvořeným Uživatelským účtem o každé změně Obchodních podmínek nejméně 30 dní před nabytím jejich účinnosti.

1.4 Uživatelský účet

1.4.1 Kupující je oprávněn na stránkách Internetového obchodu vytvořit uživatelský účet pro účely usnadnění uzavírání Kupních smluv, zejména pro účely zjednodušení zadávání údajů v rámci Objednávky, a pro účely evidence historie odeslaných Objednávek a uzavřených Kupních smluv. Vytvoření uživatelského účtu není považováno za uzavření rámcové smlouvy nebo jakéhokoli jiného obdobného smluvního vztahu s Prodávajícím. Ochrana osobních údajů Kupujícího evidovaných Prodávajícím v souvislosti se zřízením a užíváním uživatelského účtu se řídí čl. 7.

1.4.2 Na základě vytvoření uživatelského účtu je Kupující oprávněn přihlásit se do uživatelského rozhraní Internetového obchodu prostřednictvím uživatelského jména (e-mailová adresa) a hesla, které si zvolí. Uživatelský účet je Kupující oprávněn kdykoli zrušit způsobem, který Prodávající nabízí v rámci rozhraní uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu nemá vliv na plnění z Kupních smluv, uzavřených před jeho zrušením.

1.5 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.5.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách internetového obchodu http://www.funbaby.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky/.

1.5.2 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit v elektronické podobě prostřednictvím standardních funkcí internetového prohlížeče. 

1.5.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a nejsou Kupujícím přístupné.

1.5.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky a archivace potvrzení o vyřízení Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

2. Nabídka Zboží, objednávka, UZAVření Kupní smlouvy

2.1 Nabídka Zboží

2.1.1 Vystavení Zboží prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého Zboží, které je nabízeno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.

2.1.3 Po kliknutí na nabídku konkrétního Zboží uvedenou v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, výběr z jednotlivých variant (barva, provedení), jsou-li u daného zboží k dispozici, přesná cena včetně DPH, informace o skladové dostupnosti a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní.

2.2  Objednávka Zboží 

2.2.1 V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na tlačítko s ikonou nákupního košíku Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Do nákupního košíku lze před odesláním Objednávky uložit více položek. Po ukončení ukládání zboží do nákupního košíku má Kupující možnost vyplnit další údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob doručení Zboží a platby kupní ceny, a zadat své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, částka DPH, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku, náklady na dodání objednávaného Zboží Zákazníkovi (dopravné a případná cena za dobírku) a případné další daně a poplatky, mají-li být Kupujícím uhrazeny (zejm. recyklační poplatky, nejsou-li zahrnuty v kupní ceně).

2.2.3 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1 Po doručení Objednávky je automaticky vygenerováno a Kupujícímu zasláno potvrzení Objednávky, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou Kupujícím v rámci Objednávky. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 a součástí je i aktuální znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu .pdf, umožňující uložení Obchodních podmínek v počítači Kupujícího, jejich vytištění nebo jinou archivaci. Doručením automatického potvrzení Objednávky není uzavřena Kupní smlouva – jedná se pouze o potvrzení skutečnosti, že Prodávající přijal návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3.2 Po přijetí Objednávky Prodávající ověří dostupnost Zboží a schopnost dodat Zboží Kupujícímu v termínu dle nabídky. V případě pozitivního ověření dostupnosti Zboží dle nabídky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, s rekapitulací zadaných údajů dle čl. 2.3.1 a s potvrzením termínu odeslání Zboží, resp. termínu jeho připravenosti k osobnímu vyzvednutí. Přijetím potvrzení o uzavření Kupní smlouvy na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

2.3.3 V případě, že Prodávající na základě Objednávky zjistí, že Zboží není dostupné v termínu uvedeném v nabídce, nebo že jej vůbec není schopen dodat, neprodleně kontaktuje Kupujícího telefonicky nebo e-mailem s návrhem nového termínu dodání Zboží nebo s nabídkou alternativního Zboží. Potvrzením tohoto návrhu Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. Na základě tohoto potvrzení zašle prodávající Kupujícímu potvrzení o uzavření Kupní smlouvy s novými parametry. V případě, že Kupující návrh Prodávajícího nepřijme, stornuje Prodávající objednávku.

2.3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku a zvolil-li platbu na dobírku, může Prodávající požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaného Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2 Je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy, která nepřipouští odchylnou dohodu smluvních stran. Nevyplývá-li z Kupní smlouvy nebo dalších okolností, známých smluvním stranám jinak, považuje se za podnikatele Kupující, který v rámci Objednávky zadal jako jeden z identifikátorů své IČ.

2.4.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk slovenský).

2.5 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1 Na základě uzavření Kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen dodané Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu dle Objednávky.

2.5.2 Kupující jsou oprávněni zvolit si jeden ze způsobů úhrady kupní ceny, ceny dopravy a dalších případných poplatků, které Prodávající nabízí na stránkách Internetového obchodu. Při využití platebních metod umožňujících zaplacení kupní ceny před dodáním Zboží se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží do virtuálního nákupního košíku v rámci procesu vytváření Objednávky.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU, ÚHRADA KUPNÍ CENY

3.1 Termín dodání 

3.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději následující pracovní den po dni uzavření Kupní smlouvy (do 24 hodin od uzavření Kupní smlouvy, nepřipadá-li průběh nebo konec lhůty na víkend). Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, je Kupující oprávněn ještě před odesláním Objednávky zaslat Prodávajícímu dotaz na dostupnost Zboží přímo prostřednictvím zadání e-mailové adresy do řádku zobrazeného v nabídce Zboží. Termín dodání Zboží, které Prodávající nemá na skladě, se řídí informací uvedenou v potvrzení o uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.3.2.

3.1.2 Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu o tom, že Zboží předal k přepravě, nebo o tom, že Zboží je připraveno k osobnímu odběru v provozovně Prodávajícího.

3.1.3 Platí-li Kupující kupní cenu platební metodou umožňující provedení úhrady před dodáním Zboží Kupujícímu (převodem na účet), odešle Prodávající Zboží až po připsání platby na jeho účet, nebo po vyrozumění ze strany poskytovatele příslušné platební metody o tom, že platba byla úspěšně autorizována. Neuvede-li Kupující variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit o dobu potřebnou k identifikaci platby Kupujícího v rámci výpisu z bankovního účtu Prodávajícího.

3.2 Způsob dodání a náklady přepravy Zboží ke Kupujícímu

3.2.1 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce, přičemž informace o nabízených způsobech dodání Zboží  a cenách dopravného jsou uvedeny v procesu vytváření Objednávky. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce (předáním Zboží dopravci), v případě osobního odběru pak předáním Zboží v provozovně Prodávajícího.

3.2.2 Společně se Zbožím Prodávající odešle Kupujícímu rovněž daňový doklad ke kupní ceně a nákladům za dopravu.

3.2.3 Cena dopravného za vybraný způsob dodání Zboží je Kupujícímu sdělena v rámci vytváření Objednávky, a přičtena ke kupní ceně Zboží.

3.2.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Kupujícímu další Zboží po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena před dodáním Zboží Kupujícímu), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku o přechodu nebezpečí škody na věci jejím předáním Kupujícímu (§ 2121 a násl.).

3.4 Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1 Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to při převzetí zjistitelné). V případě poškození zásilky viditelného při samotném předání je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy informovat dopravce a Prodávajícího.

3.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

3.4.3 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme (zejména z důvodu zjevného poškození Zboží při přepravě, znatelného již z jeho vnějšího obalu při převzetí od dopravce). V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

 a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

 b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

 c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje prokazatelně odstoupení odeslat před uplynutím příslušné lhůty Prodávajícímu.

4.1.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2., nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2.; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako jejich nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu). Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.

4.1.4 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy (§ 1837 občanského zákoníku) není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:

 a) pokud byla dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;

 b) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

 c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyjmul a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.5 Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu (pokud zboží Prodávajícímu neodeslal současně s odstoupením).

4.1.6 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese kterékoli provozovny, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

4.1.8 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

4.1.10 Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.9. není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.6, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.11 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4., popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.12 Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1. Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku (bez ohledu na to, zda jde o osobu fyzickou nebo právnickou).

4.2.2 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším než 14 dnů.

4.2.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, byla-li již do odstoupení uhrazena, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které jsou uvedeny v Kupní smlouvě popř. v Objednávce a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 c) je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, velikosti, barvě, provedení a

 d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1 Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím. Je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od doručení Zboží do místa určení.

5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5 Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající neodpovídá za:

 a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

 b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

 e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí Prodávající délku záruční doby vztahující se ke konkrétnímu zboží ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4 Reklamace

5.4.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží na adrese Prodávajícího dle čl. 1.1.2., a to následovně:

 a) zasláním písemné reklamace (reklamační dopis) běžnou poštou společně s reklamovaným Zbožím, nebo

 b) předáním Zboží a sdělením vady osobně přímo na adrese provozovny Prodávajícího.

5.5 Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

5.5.1 Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 Občanského zákoníku.

5.5.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.

6. Heureka - program ověřeno zákazníky

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“