Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád obchodní společnosti
BABY DIREKT s.r.o.

 

se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice
Identifikační číslo: 46995170
Spisová značka: C 8860 vedená u Krajského soudu v Brně
Provozovna: Letiště Brno-Tuřany 949/5, 627 00 Brno-Tuřany
Telefon: +420 734 316 740, +420 547 422 749
E-mail: info@funbaby.cz
Číslo účtu: 86-4538240207/0100

Kamenné prodejny: FunBaby na adrese Masarykova 118, 664 42 Modřice, FunBaby na adrese 103, 1. máje 3236, 703 00 Ostrava

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenované společnosti (dále jen „prodávající“) jsou zpracovány v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod (dále také jako „e-shop“) je prodávajícím provozován na webové stránce funbaby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupujícím může být: (i) spotřebitel dle ust. § 2 odst. 1 písm. a) Zákona nebo (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestli toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jsou platné pro případ jakékoliv formy bezhotovostní úhrady zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu. Kupující je výslovně upozorněn na skutečnost, že při zakoupení zboží v obchodě – kamenné prodejně, se kupní cena zboží může lišit od ceny zboží uvedené na webovém rozhraní – e-shopu, a v tom případě je platná cena zboží uvedená v prodejně pokladnou prodejny. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter, který rovněž může být silně zkreslen zobrazovacími vlastnostmi monitoru. Vzhled, rozměry a barevnost zboží mohou od výrobce obsahovat oproti prezentaci drobné nepodstatné odlišnosti, které prodávající není schopen ovlivnit.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží a dále o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

2.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

c) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

d) identifikačních a kontaktních údajů kupujícího pro účely doručení zboží a

e) nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena zboží, prodávající není povinen zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlok uzavření smlouvy. V takové situaci prodávající bude bezodkladně kontaktovat kupujícího a zašle kupujícímu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy bude potvrzena ze strany kupujícího. Za zjevnou chybu v cenězboží se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí čipřebývá cifra.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce – dobírka (poplatek za dobírku 40 Kč);

b) bezhotovostně platbou Apple Pay prostřednictvím platební brány GoPay;

c) bezhotovostně platbou Google Pay prostřednictvím platební brány GoPay;

d) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;

e) bezhotovostně platební kartou při osobním odběru v prodejnách FunBaby v Brně-Modřicích a v Ostravě;

f) v hotovosti při osobním odběru v prodejnách FunBaby v Brně-Modřicích a v Ostravě;

g) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uveden v záhlaví;

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající si nicméně vyhrazuje možnost požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:

a) zhotoveno či upravováno na zakázku;

b) dostupnost zboží je označena jinak nežli „Skladem – ihned k odeslání“ či „Skladem“;

c) jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží;

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem–proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění ve výši 1 % z kupní ceny zboží denně a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

3.10  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.

3.11 Na e-shopové objednávky se nevztahuje věrnostní program, pokud jde o neregistrovaného zákazníka. V takovém případě se zaplacená cena v prodejně nenačítá.

3.12 Prodávající má právo kdykoliv ukončit prodejní slevové akce či vyhlášené věrnostní programy.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2 Standardně je zboží kupujícímu dodáváno následujícími způsoby:

a) Zásilkovna.cz, doručení na výdejní místo nebo Z-Boxu(do 5 kg), cena 65 Kč

b) GLS, standardní doručení GLS (do 30 kg), cena 89 Kč

c) PPL, služba PPL ParcelShop, doručení na výdejní místo (do 30 kg), cena 69 Kč

d) PPL, služba PPL Private (do 30 kg), cena 99 Kč

e) Česká pošta, služba Balík Do ruky (v nepřítomnosti na poštu) (do 30 kg), cena 109 Kč

f) Česká pošta, služba Balíkovna (do 5 kg), cena 75 Kč

f) Osobní vyzvednutív prodejnách FunBaby v Brně-Modřicích a v Ostravě, zdarma

4.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4 Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a kompletnost dodávky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.

4.5 Do jednoho dne od převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat stav zboží (zejména jeho skleněné a další křehké prvky) a v případě jakýchkoliv zjevných vad toto ihned oznámit prodávajícímu.

4.6 Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva uplatnit vady, avšak v tom případě platí fikce, že vada nebyla na zboží v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem.

4.7 Pokud kupující kupuje zboží v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího. V takovém případě nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s vyšší mocí nebo nepředvídatelné události.

4.8 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.9 V rámci dopravy je zahrnuto dodání zboží na sjednanou adresu, nikoliv jeho montáž či výnos a je nutno je sjednat individuálně dle předchozího článku. V rámci individuálně sjednané montáže je potom zahrnuto pouze zkompletování zboží, nikoliv jeho přesné umístění do konkrétní části prostor či připojení na instalace.

4.10 Kupující odpovídá za dopravní přístupnost zvoleného místa a není-li dopravní komunikace k místu dodání sjízdná a dodání je tedy objektivně nemožné, například vlivem nepřízně počasí, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího při plánování dopravy dopředu a zároveň souhlasí s prodloužením doručovací lhůty.

4.11 Prodávající neodpovídá za případnou neprůchodnost zboží vchodovými dveřmi. Kupující je povinen, seznámit se s přesnými rozměry objednaného zboží.

4.12 Zmaří-li kupující plánovaný termín dodání zboží bez závažných důvodů, nebo předchozí písemné domluvy je povinen uhradit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku takového zmaření vznikla, a to i pokud tak učiní ještě před původně sjednaným termínem dodání zboží, pokud již prodávajícímu v souvislosti s dodávkou vznikly jakékoliv náklady.

4.13 Není-li ve webovém rozhraní obchodu dohodnuto jinak prodávající dodá zboží kupujícímu bezodkladně, nejpozději pak do 30 dní. Pro případ, že ze strany prodávajícího nedojde k dodání objednaného zboží, je kupující spotřebitel v souladu s § 2159a občanského zákoníku odstoupit od smlouvy.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

a) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. na zakázku)

b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby,

c) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený výše v tomto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozenébez zbytečného odkladu, nejpozději pak do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy a pokud možno zabaleno v nepoškozeném originálním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.5 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, tak je rovněž prodávající, a to do doby převzetí zboží kupujícím, oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6 Na dárky, které jsou kupujícímu poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (spotřebitele). Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7 Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na e-shopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

5.8 Ve všech případech odstoupení dle tohoto článku kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou kupujícímu vráceny.

5.9 Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží po dobu jeho držení kupujícím a v důsledku zjevného používání zboží kupujícím.

5.10 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí a platí zákonná úprava.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

6.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

d) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

e) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,

f)  jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (např. suky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, pozinkování atd.),

g) se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

6.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a přesto s koupí souhlasil anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.5 V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na odstranění vady. Podle své volby může požadovat: dodání nového zboží bez vada nebo dodání chybějící části zboží, nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.6 Neuplatní-li kupující právo na dodání nového zboží bez vada nebo na dodání chybějící části zboží, nebo na opravu, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit/dodat jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Stejně tak může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že se vada projeví opakovaně nebo je podstatným porušením smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

6.7 Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.8 Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

6.9 Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

6.10 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

6.11 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

6.12 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije a platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

 1. UPLATNĚNÍ VADY

7.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví, písemně na adresu sídla prodávajícího, nebo osobně v kterékoliv jeho provozovně nebo kamenné prodejně FunBaby, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Pro reklamaci můžete rovněž využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.

7.2 Reklamace se považuje za uplatněnou v okamžiku, kdy dojde projev vůle spotřebitele, že uplatňuje práva z vadného plnění prodávajícímu. Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou součinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem. 

7.3 Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

7.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

7.5 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

7.6 Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

7.7 Kupující je povinen při uplatnění vady předat zboží prodávajícímu v takovém stavu, aby zboží splňovalo základní hygienické standardy, nezbytné pro přezkoumání zboží. Pokud reklamované zboží tyto základní hygienické standardy nesplňuje, není možné jej ze strany prodávajícího od kupujícího převzít a přezkoumat jeho stav za účelem posouzení důvodnosti reklamace.

7.8 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení (včetně kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy nebo požadování přiměřené slevy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

8.2 Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

8.4 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 10 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.5 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

 1. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí shora uvedenými ustanoveními těchto VOP, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 1. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Tyto náklady musí kupující uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí vady, v opačném případě se vystavuje riziku, že soud jeho právo na náhradu náklady spojených s uplatněním práva nepřizná.  Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

10.2 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne kupující na webu české obchodní inspekce uvedeném na adrese http://www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla pro vyřizování stížností prodávající nestanovuje.

10.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

11.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

11.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. SMLUVNÍ OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

12.1 Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání, potom je nárok na náhradu škody, která by případně mohla z této smlouvy kupujícímu vzniknout, prodávajícím vyloučen s výjimkou skutečností uvedených v ust. § 2898 občanského zákoníku v platném znění, ve kterých nelze vyloučit povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu škodu.

 1. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

13.2 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

13.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

13.4 Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

13.5 Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit od smlouvy.

13.6 Jakákoliv platba přijatá prodávajícím se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).

13.7 Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1 Kupující souhlasí ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některýchslužbách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

14.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

15.1 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu, vzniklou na základě této smlouvy, třetí osobě.

15.2 Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

15.3 V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1 Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

16.2 Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a) jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží,

b) jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.

 1. DORUČOVÁNÍ

17.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

17.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

c) prostřednictvím SMS, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele.

17.3 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO (SUBJEKTU ÚDAJŮ), KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY:
 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonický kontakt
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1 Realizace smluvního vztahu – nákup zboží v e-shopu funbaby.cz

19.2 Řešení reklamací

19.3 Uplatnění dalších práv spotřebitele vůči prodejci

 1. OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT POSKYTNUTY NÁSLEDUJÍCÍM TŘETÍM OSOBÁM

20.1 Správcem osobních údajů je prodávající, který zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

20.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) dopravní společnosti: DPD, GLS, Packeta, Česká Pošta, PPL, GLS;

b) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

20.3 V rámci nákupu a reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro dodání zboží a pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení.

20.4 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 1. POUČENÍ

21.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

21.2 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

21.3 Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho provozovnách.

21.4 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že:

1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

2) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

3) správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

4) správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

5) subjekt údajů má právo (např. e-mailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

a) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět,

b) upravovat své osobní údaje a jejich rozsah,

c) požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

d) právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,

e) má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i,

f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

22.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

22.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

22.4 Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Přílohu č. 2 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro reklamaci.

22.5 Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

V Modřicích dne 6. ledna 2023

BABY DIREKT s.r.o.

jednající Ivanou Fialovou, jednatelkou

 

Příloha č. 1: formulář k odstoupení pro spotřebitele

Příloha č. 2: formulář pro reklamaci

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU